فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
559
سیدمحسن اکبری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
560
علی رستم خانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
561
علیرضا حمیدی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
562
محمد حیدرنژادمقدم
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
563
مرتضی خوش بین
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
564
حسین آرامش
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
565
زهرا یعقوبی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
566
سارا خان محمدی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
567
سمانه اخلاق پسند
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
568
فاطمه پولادزاده
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
569
معصومه پارسامنش
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1396
570
مهسا مهرانوری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
571
وحید رمضانی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
572
ویدا منتظری داودی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
573
سحر زنده دل
صنایع پلیمر
کارشناسی
1395
574
مرضیه شریفی تشنیزی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1394
575
حدیث کولی وند سالوکی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
دکتری
1393
576
رضوانه نایب عباسی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1393
577
سیدشهاب رضوی دینانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1380
578
فاطمه رحمتیان
صنایع پلیمر
کارشناسی
1380