دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- تاریخچه دانشکده
تاریخچه دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آموزش و پژوهش در دو حوزه پلیمر و رنگ از سال ۱۳۵۳ هجری شمسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد. این فعالیت مستمر بر مبنای رفع نیازهای کشور در سال ۱۳۶۸ منجر به تاسیس اولین مرکز آموزش عالی کشور در دو حوزه پلیمر و رنگ در این دانشگاه (پلی تکنیک تهران) گردید. طی این مدت بیش از ۲۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۱۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۰۰ نفر نیز در مقطع دکتری از این دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌اند.
   
ردیف سال رویداد
۱ ۱۳۶۸ مجوز تاسیس دانشکده در دو حوزه پلیمر و رنگ از طرف شورای گسترش آموزش عالی
۲ ۱۳۷۳ ایجاد رشته دکتری مهندسی پلیمر و کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی رنگ
۳ ۱۳۸۶ مجوز یکبار پذیرش دانشجو در رشته مهندسی پلیمر/مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون در مقطع کارشناسی ارشد
۴ ۱۳۸۷ تمدید مجوز یکبار پذیرش دانشجو در رشته مهندسی پلیمر/مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون در مقطع کارشناسی ارشد
۵ ۱۳۸۸ مجوز تغییر نام دانشکده از مهندسی پلیمر به مهندسی پلیمر و رنگ
۶ ۱۳۸۹ تغییر نام گروه آموزشی پلیمر به گروه آموزشی صنایع پلیمر و گروه آموزشی تکنولوژی رنگ به گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ و مجوز ایجاد گروه آموزشی نانو و فناوری
۷ ۱۳۹۷ تغییر نام گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ به گروه آموزشی صنایع رنگ و گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون به گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون و حذف گروه نانو و فناوری (کاهش تعداد گروه های آموزشی از ۴ گروه به ۳ گروه)
۸ ۱۴۰۰ مجوز ایجاد رشته جدید مهندسی پلیمر پوشش های حفاظتی در مقطع کارشناسی ارشد
۹ ۱۴۰۱ مجوز ایجاد رشته جدید مهندسی پلیمر بیوپلیمر در مقطع کارشناسی ارشد


 روسای دانشکده از بدو تاسیس تاکنون:

 هم اکنون آقای دکتر ابراهیمی ریاست دانشکده را بر عهده دارند و پیش از این نیز، هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده به شرح ذیل این مسئولیت را برعهده داشته‌اند:

 
ردیف نام و نام خانوادگی دوره ریاست
۱ آقای دکتر فرامرز افشار طارمی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۲
۲ آقای دکتر علی اصغر کتباب از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۶
۳ آقای دکتر ناصر محمدی از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۲
۴ آقای دکتر سیدرضا غفاریان از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۶
۵ آقای دکتر مهدی رفیع زاده از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰
۶ آقای دکتر فرهاد شریف از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳
۷ آقای دکتر حمید گرمابی از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵
۸ آقای دکتر ناصر محمدی از سال ۱۳۹۵ تاسال ۱۳۹۹
۹ آقای دکتر حمید گرمابی از سال ۱۳۹۹ تاسال ۱۴۰۲
۱۰ آقای دکتر مرتضی ابراهیمی از سال ۱۴۰۲ تاکنون
 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.1161.1692.fa.html
برگشت به اصل مطلب