دانشکده مهندسی پلیمر- گرایش ها
گرایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مهندسی پلیمر

 دانشجویان پس از گذراندن ۱۰۵ واحد عمومی، اصلی و تخصصی با اخذ ۲۰ واحد تخصصی پلیمر یا رنگ و ۱۵ واحد اختیاری پلیمر، رنگ یا سایر حوزه‌های مهندسی (مکانیک، صنایع، کامپیوتر و ...) فارغ‌التحصیل می شوند.


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.1163.1586.fa
برگشت به اصل مطلب