دانشکده مهندسی پلیمر- کارکنان
کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


خانم مهندس مریم امجدی
مسئول شبکه و مرکز کامپیوتر دانشکده
مسئول وب‌سایت دانشکده
پست الکترونیکی: Amjadiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۸ ۲۱ ۹۸+
خانم مهندس مهشید باستانی
کارشناس آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
مسئول کارآموزی گروه پلیمر دانشکده

پست الکترونیکی: bastaniaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۲ ۲۱ ۹۸+

آقای مهندس رضا قشلاقی
کارشناس کارگاه فرآورش پلیمرها
مسئول انبار شیمیایی دانشکده
پست الکترونیکی: r.gheshlaghiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۱ ۲۱ ۹۸+

خانم فرشته جلالی نهاوندی 
مسئول دفتر دانشکده
پست الکترونیکی: f.jalaliaut.ac.ir
تلفن:۶۴۵۴۲۴۰۰ ۲۱ ۹۸+خانم مهندس عاطفه علی مددی
کارشناس آزمایشگاه آنالیز پلیمرها
دبیر جامعه فارغ‌التحصیلان دانشکده
پست الکترونیکی: alimadadi۲۰۰۰gmail.com
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۸۲ ۲۱ ۹۸+
       
۶۴۵۴۲۴۵۶ ۲۱ ۹۸+ 

آقای مهندس عیسی بابالو
کارشناس کارگاه الاستومر
پست الکترونیکی: e.babalouaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۲ ۲۱ ۹۸+

خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
کارشناس مسئول آموزشی
کارشناس آزمایشگاه تحقیقات پلیمرها
و کارگاه فنآوری پوشش‌های آلی و کنترل کیفیت
مسئول کارآموزی گروه رنگ دانشکده
پست الکترونیکی: yektaaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۳ ۲۱ ۹۸+
آقای دکتر احمد عطایی فر 
کارشناس کارگاه کامپوزیت
پست الکترونیکی: 
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۴ ۲۱ ۹۸+آقای مهندس مهدی یاوری
کارشناس کامپیوتر-امین اموال
پست الکترونیکی: m.yavariaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۰۸ ۲۱ ۹۸+

خانم مژده مزرعه فراهانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی(دانشجویان دکتری)
پست الکترونیکی: mojdehfarahaniaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۲۴ ۲۱ ۹۸+خانم مژگان صفرزاده
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
مسئول آموزش دانشکده
پست الکترونیکی: mnsafarzadehaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۸ ۲۱ ۹۸+خانم فاطمه عبدالمحمدی
کارشناس پشتیبانی
پست الکترونیکی: f.abdolmohamadiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۷۴ ۲۱ ۹۸+

خانم مهندس ندا ویسی
کارشناس آزمایشگاه آنالیز پلیمرها
پست الکترونیکی: n.veisiaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۵۶ ۲۱ ۹۸+

        ۶۴۵۴۲۴۱۳ ۲۱ ۹۸+

خانم فریده طالبی
کارشناس پژوهشی

پست الکترونیکی: Talebifaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۱۷ ۲۱ ۹۸+خانم مهندس مرضیه حاجی بیگی
کارشناس کارگاه فنآوری پوشش‌های آلی و کنترل کیفیت

پست الکترونیکی: kargahrokeshvaranggmail.com
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۶۰ ۲۱ ۹۸+خانم محترم صفری نسب
کارشناس
تحصیلات تکمیلی(دانشجویان ارشد)
پست الکترونیکی: Safarinasabaut.ac.ir
​تلفن:۶۴۵۴۲۴۴۷ ۲۱ ۹۸+ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.1431.2130.fa
برگشت به اصل مطلب