دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- گرایش‌ها
گرایش ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.1509.1598.fa.html
برگشت به اصل مطلب