دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- گرایش‌ها
گرایش‌

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مهندسی پلیمر   

دانشجویان با اخذ حداقل ۱۲ واحد درسی و گذراندن پژوهش در یکی از زمینه‌های پلیمر، رنگ، پلیمریزاسیون، کامپوزیت، زیست پلیمرها، علوم، چاپ یا نانوفنآوری فارغ‌التحصیل می شوند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.1510.1607.fa.html
برگشت به اصل مطلب