دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ- آزمایشگاه خوردگی و پوشش‌های محافظ
آزمایشگاه خوردگی و پوشش‌های محافظ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
سرپرست:آقای دکتر جواد مختاری

کارشناس:خانم مهندس نفیسه طاهری

آزمایش/تستها:
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون جریان مستقیم، اندازه گیری نرخ خوردگی، ولتامتری چرخه ای، اندازه گیری هدایت پذیری پلیمرها، اولتراسونیک، عکسبرداری میکروسکوپی، شناسایی و آند و کاتد

عنوان دستگاهها/ابزار:
اتولب، میکروسکوژ نوری، اولتراسونیک حمامی

خلاصه ای از فعالیتهای آزمایشگاه:
انجام پروژه های دانشجویی(کارشناسی-ارشد-دکتری) در زمینه های پوششهای تبدیلی، پوششهای هوشمند، پوششهای آبگریز، برگزاری کلاسهای آموزشی- عملی مباحث خوردگی، ارائه خدمات به صنعت و دانشگاه


میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که آموزش می بینند: ۴۰
میانگین سالانه تعداد تستهای صنعت-خارج دانشگاه: ۵۰-۱۰۰
میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی-دانشجویان دانشگاه:۱۰۰۰


شماره تماس:
ایمیل
:    mokhtarijaut.ac.ir


 تلفن: ۶۴۵۴۲۴۳۸
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ:
http://aut.ac.ir/find-6.2277.2239.fa.html
برگشت به اصل مطلب