دانشکده مهندسی پلیمر- آزمایشگاه فیزیک رنگ
آزمایشگاه فیزیک رنگ

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرپرست: خانم دکتر سعیده گرجی کندی
کارشناس: آقای مهندس حسین سعیدی (دانشجوی دکترا)


آزمایش/تستها: 
اسپکتروفتومتری انعکاسی، اسپکتروفتومتری انتقالی،  گونیواسپکتروفتومتری، کدورت سنج

عنوان دستگاهها/ابزار:
اسپکتروفتومتر انعکاسی، اسپکتروفتومتر انتقالی، گونیواسپکتروفتومتر، کدورت سنج

خلاصه ای  از فعالیتهای آزمایشگاه:
  • برگزاری کلاس درسی آز فیزیک رنگ برای تعدادی از دانشجویان دانشکده در دو ترم متوالی
  • انجام آزمون های مرتبط برای دانشجویان و مراجعین از صنعت
  • انجام پژوهش در زمینه فیزیک رنگ، رنگ سنجی، ظاهر اشیاء، تصویر پردازی رنگی و ...

میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که آموزش می بینند: ۳۰-۴۰  نفر

میانگین سالانه تعداد تستهای صنعت-خارج دانشگاه:  ۲۰-۳۰ نمونه تست

میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی-دانشجویان دانشگاه: حدود ۱۰۰۰ تست

شماره تماس:  ۶۴۵۴۲۴۳۱ ۲۱ ۹۸+
ایمیل:   
s.gorjiaut.ac.ir   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.2279.2242.fa
برگشت به اصل مطلب