دانشکده مهندسی پلیمر- اخبار و رویدادها
اولین همایش بین المللی انجمن رئولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نخستین دوره همایش بین المللی رئولوژی ایران آذرماه سال 1398 در پژوهشگاه پلیمر  شد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.705.599.fa
برگشت به اصل مطلب