دانشکده مهندسی پلیمر- اخبار و رویدادها
فعالیت دانشگاه امیرکبیر در بخش خودرو سازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

اکنون با توجه به شرایط کشور در این دانشکده بر روی موضوع خودرو سازی تمرکز شده تا بتوانیم در حوزه‌های تخصصی این دانشکده به بومی سازی دست یابیم


https://www.irna.ir/news/83419039

https://www.iribnews.ir/fa/news/2489039
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.705.602.fa
برگشت به اصل مطلب