دانشکده مهندسی پلیمر- اخبار و رویدادها
ایجاد مرکز تحقیق و توسعه لاستیک بارز در دانشگاه امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در نشست صاحب نظران ارتباط دانشگاه با صنعت؛
ایجاد مرکز تحقیق و توسعه لاستیک بارز در دانشگاه امیرکبیر
مدیر عامل شرکت بارز از راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه این شرکت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد.

https://www.iribnews.ir/fa/news/2362479/ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.705.603.fa
برگشت به اصل مطلب