دانشکده مهندسی پلیمر- اطلاعیه‌ها
دستورالعمل کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دانشجوی عزیز
 
   کارآموزی یک فرصت است
          فرصتی کوتاه برای تجربه ای بزرگ
           برای آموختن در محیطی دیگر
                   و برای بکارگیری آموخته ها در میدان عمل
                   پس فرصت را غنیمت شمار
                         و از لحظه لحظه آن استفاده کن
                         با گام های مطمئن و استوار حرکت کن
                              و مطمئن باش که می توانی تجربه ای دیگر بیاندوزی
                              و پایه های آینده حرفه ای خویش را پی ریزی نمائی

 

دریافت نکات ضروری درباره درس کارآموزی

فرم ارزشیابی صنعت از دانشجو

فرم ارزشیابی دانشجو از صنعت

فرم درج نمره دانشجو

تاییدیه صنعت مبنی بر پذیرش کارآموز

فرم درخواست کارآموزی جهت دانشجویان دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.706.606.fa
برگشت به اصل مطلب