دانشکده مهندسی پلیمر- آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
آزمایشگاه شیمی آلی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
سرپرست: آقای دکتر منوچهر خراسانی


آزمایش/تستها:
اندازه گیری نقطه ذوب، اندازه گیری نقطه جوش


عنوان دستگاه ها/ابزار :
دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

خلاصه ای از فعالیتهای آزمایشگاه:
تدریس ۶ گروه درسی آزمایشگاه شیمی آلی در هر نیم ترم تحصیلی که به طور متوسط تعداد ۱۰۰ دانشجوی کارشناسی در هر سال تحصیلی آموزش می بینند.
تعداد ۲۰ عدد دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  پروژه های دانشجویی خود را در آزمایشگاه شیمی آلی انجام می دهند

میانگین تعداد تستهای صنعت خارج از دانشگاه: ۲ عدد تست
میانگین تعداد تستهای پژوهشی
دانشجویان دانشگاه:  ۱۰ عدد


شماره تماس:
۶۴۵۴۲۴۴۶ ۲۱ ۹۸+
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.707.610.fa
برگشت به اصل مطلب