دانشکده مهندسی پلیمر- آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
آزمایشگاه آنالیز پلیمرها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

        

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر مهدی توحیدیان

کارشناس آزمایشگاه: خانم مهندس ندا ویسی 

کارشناس آزمایشگاه: خانم مهندس عاطفه علی مددی                


معرفی:

آزمایشگاه آنالیز پلیمرها با بهره گیری از تجهیزات موجود، در جهت شناسایی کیفی و کمی انواع سامانه­های پلیمری، شامل بررسی پدیده­های مرتبط با  انتقال­های حرارتی، تعیین خواص دینامیکی و مکانیکی و بررسی ساختار شیمیایی این مواد گام بر می­دارد. این آزمایشگاه علاوه بر تجهیزات عمومی، شامل آون خلا، همزن مغناطیسی، ترازوی دیجیتال و ... ، مجهز به دستگاه­های گرماسنج روبشی تفاضلی، دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا و طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه می­باشد. 

 آزمایش/تستها:

  1. بررسی انتقال­های حرارتی در سامانه­های پلیمری شامل دمای انتقال شیشه ای، نقطه ذوب، دمای بلورینگی، دمای شبکه ای شدن و سایر پدیده­های گرمازا یا گرماگیر در پلیمرها، با استفاده از دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)
  2. بررسی خواص دینامیکی مکانیکی در سامانه های پلیمری شامل اندازه گیری مدول ذخیره () و اتلاف (E") و فاکتور اتلاف تنش () با استفاده از دستگاه DMTA
  3. بررسی ساختار شیمیایی پلیمرها و آنالیز کمی وکیفی آنها با استفاده از دستگاه FT-IR

 عنوان دستگاهها/ابزار مهم:
 

  1. دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی                                                                    (DSC)  Differential Scanning Calorimeter
  2. دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا                                                               (DMTA) Dynamic Mechanical Thermal Analysis
  3. دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه                                                       FT-IR       Fourier Transform Infrared Spectrometer


میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که در این آزمایشگاه آموزش می بینند:  ۹۰ نفر  
 

میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی-دانشجویان دانشگاه: ۱۰۰۰ نمونه
 

میانگین سالانه تعداد تستهای صنعت-خارج دانشگاه:  ۲۰۰ نمونه
 
  
*شماره تماس آزمایشگاه:   ۶۴۵۴۲۴۵۶ (۲۱)  ۹۸+ 

*شماره تماس برای دستگاه FTIR و DMTA:   ۶۴۵۴۲۴۱۳ (۲۱)  ۹۸+ 
*شماره تماس برای دستگاه DSC :   ۶۴۵۴۲۴۸۲ (۲۱)  ۹۸+ 


 

        Email: 
         n.veisiaut.ac.ir
         alimadadi۲۰۰۰gmail.com
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.707.612.fa
برگشت به اصل مطلب