الکترونیکی شــدن صــدور دانشـنامـه هـای دانش آموختـگان

درخصــوص الکترونیکی شــدن صــدور دانشـنامـه هـای دانش آموختـگان در قـالب سامانـه یکپارچـه ســازمـان امـور دانشـجـویان (سـجـاد) به استحضــار میرســاند، اکنـون در جهت تکمـیل، توسعـه و بهره بـرداری بانک اطلاعـاتی دانش آموختـگان سراسر کشـور «فرآینـددریافت تاییدیه تحصیلی» عملیاتی گردیـده است.
از مزایای طرح یادشده، نظارت بر فرآیند صـدور گواهینـامه موقت/ دانشـنامه،جلوگیری ازجعـل مـدارک تحصـیلی،حـذف مکاتبـات اداری و تسـریع در دریافت کدصحت میباشد.
در این راسـتـا بـرای دانشنامـه های فاقـد کدصحت صـادره از تمامـی دانشـگاهها و مراکـز یادشـده،ضـرورت دارد صرفًا شخص متقاضی از طریق پرتال سازمان https://portal.saorg.ir پس از ثبت نام اولیه در قسـمت خدمات ـ اداره کل امور دانش آموختگان ـ دریافت تاییدیه تحصـیلی) اقدام به دریافت کدصحت ۲۰ رقمی نماید؛ لذا تمامی دانشگاهها ملزم به بررسی مستندات و مدارک تحصیلی بارگذاری شده دانشجویان می باشند.

پیوست
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 851 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر