مسئولین دانشکدهآقای دکتر حمید گرمابی
ریاست دانشکده


پست الکترونیکی:
garmabiaut.ac.ir
تلفن:+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۸ 

 
 


آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین‌الملل دانشکده

پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰ 

 خانم دکتر عزیزه جوادی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده


پست الکترونیکی: Ajavadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۰
 
 

 
 

خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
مسئول امور پشتیبانی دانشکده 

پست الکترونیکی: 
yektaaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۳


 

آقای دکتر ناصر محمدی
مدیر گروه صنایع پلیمر

پست الکترونیکی: mohamadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۶

 

آقای دکتر منوچهر خراسانی 
مدیر گروه صنایع رنگ

پست الکترونیکی: khorasani.maut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۸۵


 
خانم دکتر شاداب باقری خولنجانی
مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون 


پست الکترونیکی: 
s.bagheriaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۶  
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 8963 بار   |   دفعات چاپ: 706 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر