آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

سرپرست: آقای دکتر ناصر محمدی
کارشناس: آقای مهندس مهدی محمدی


آزمایش/تستها: کشش سطحی، کروموتوگرافی ژل ترآوائی، گرانروی سنجی محلول رقیق، اسمومتری فشار بخار، اسمومتری غشائی، رئومتری استوانه های هم محور، گرانرویسنجی بروکفیلد

عنوان دستگاهها/ابزار : 
 
کشش سطحی:
دستگاه قابلیت اندازه گیری کشش سطحی مایعات و جامدات را دارد. حلقه دو نوی (du nouy) برای اندازه­گیری کشش سطحی مایعات به کمک یک حلقۀ سیم نازک فلزی )غالباً پلاتین استفاده می شود. در این روش با استفاده از نیرویی که از حلقه به مایع وارد می شود و با استفاده از روابط مربوطه می توان کشش سطحی را محاسبه کرد. روش کار به این صورت است که ابتدا حلقه به صورت عمودی در مایع مورد نظر فرو برده می شود و سپس با بیرون کشیدن حلقه از مایع، لایه از مایع به صورت یک استوانۀ تو خالی با دولایۀ داخلی و خارجی ایجاد می شود. در واقع در اینجا، نیروی کشش سطحی فیلم مایع با نیروی بیرون کشنده مخالفت می کند. این تکنیک بر پایۀ اندازه گیری حداکثر نیرو می باشد . صفحه ویلهلمی (Whilhelmy Plate): در این روش یک صفحۀ نازک در مایع فرو رفته و از آن خارج می شود و با استفاده از روابط، کشش سطحی مایع اندازه گیری می شود. بعلاوه، با فرورفتن در مایع، زاویه تماس پس رو، و با خروج آن از مایع زاویۀ تماس پیشرو قابل محاسبه است. به منظور اندازه گیری کشش سطحی جامدات نیز می باید از دو مایع امتزاج ناپذیر (اختلاف قطبیت بالا) استفاده شود.


کروماتوگرافی ژل تراوایی 
اساس کار کروماتوگرافی ژل تراوایی تفکیک زنجیر های پلیمری بر مبنای اندازه آنهاست
شعاع هیدرودینامیکی یک مولکول امکان ورود آن به ریز تخلخل بستری از ذرات را تعیین می نماید. ورود کوچک مولکول ها به تخلخل بستر موجب تاخیر در خروج آنها از دستگاه شده، در صورتیکه مولکول های بزرگتر به حرکت خود در فاز حلال ادامه می دهند. این دستگاه از یک فاز متحرک حلال و یک غاز ثابت که ذرات ریز متخلخل در داخل ستون های فاز ساکن تشکیل شده است.
پس از عبور از ستون ها محلول حاوی مولکول ها بترتیب کاهش اندازه وارد ردیاب می شوند. معمول ترین ردیاب دستگاه اندازه گیری ضریب شکست دیفرانسیلی است. ردیاب، غلظت مولکول های حل شده در حلال را در هر لحظه و یا تغییرات غلظت محلول با زمان را ثبت و متعاقبا وزن مولکولی از زمان اقامت جزء خاص در ستون و بر مبنای مقایسه با منحنی کالیبراسیون تعیین می شود. دستگاه با پلی استایرن استاندارد کالیبره شده و قابلیت اندازه گیری جرم مولکولی متوسط عددی و وزنی پلیمرهای محلول در تولوئن (در دمای محیط) را دارد.
 
گرانروی سنجی محلول رقیق:
این آزمون قابلیت تعیین گرانروی ذاتی محلول های پلیمری رقیق و جرم مولکولی متوسط ذاتی پلیمرها را دارد. بدین منظور محلول پلیمری رقیق (  C <C*) در حلال خوب تهیه و زمان سقوط حلال و محلول های بدست آمده از رقیق/غلیظ سازی محلول اولیه اندازه گیری می شود. به کمک نسبت زمان محلولها به حلال، مقادیر گرانروی نسبی (ηrel)  برای غلظت های مختلف محاسبه می­گردد. سپس منحنی تغییرات بر حسب غلظت را رسم نموده و از محل تلاقی امتداد این منحنی ها با محور عرضی، مقدار گرانروی ذاتی محلول و به کمک رابطه مارک-هاوینکز، جرم مولکولی متوسط ذاتی بدست می آید.

اسمومتری فشار بخار
این آزمون قابلیت اندازه گیری جرم مولکولی متوسط عددی، زیر ۱۰۰۰۰گرم بر مول، پلیمرهای با زنجیر کوتاه و الیگومرها در محلول رقیق را دارد. دستگاه بر اساس کمتر بودن فشار بخار محلول پلیمری نسبت به حلال خالص در دما و فشار یکسان کار می کند. این دستگاه با اندازه گیری تغییرات ولتاژ که با تغییرات دما متناسب است، به طور غیرمستقیم فشار بخار را اندازه گیری می کند. جرم مولکولی به کمک تغییرات ولتاژ، غلظت محلول پلیمری و ثابت کالیبراسیون توسط دستگاه محاسبه می شود. 
 
اسمومتری غشائی
این آزمون قابلیت اندازه گیری مستقیم جرم مولکولی متوسط عددی، بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰گرم بر مول، پلیمر در محلول رقیق را دارد. دستگاه دارای دو محفظه برای محلول پلیمری و حلال است و از طریق اندازه گیری فشار اسمزی حلال در غشاء نیمه تراوا جرم مولکولی توسط دستگاه محاسبه می شود.


خلاصه ای  از فعالیتهای آزمایشگاه
آموزش دانشجویان کارشناسی/انجام پروژه های دانشجویان کارشناسی،ارشد و دکترا و پروژه های صنعتی

میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که آموزش می بینند:
حدود ۷۰نفر

میانگین سالانه تعداد تستهای صنعت-خارج دانشگاه:
بیش از ۲۰۰ تست و فعالیت کارگاهی

میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی-دانشجویان دانشگاه:
بیش از ۲۰۰۰ تست و فعالیت کارگاهی

 شماره تماس:    ۶۴۵۴۲۴۷۹ (۲۱)  ۹۸+ 
  ایمیل:   

 
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 10421 بار   |   دفعات چاپ: 1450 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر