هیئت علمیدکتر مرتضی ابراهیمی


گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰


دکتر مصطفی احمدی


گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
پست الکترونیکی:mo.ahmadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۵


دکتر شاداب باقری خولنجانی


گروه آموزشی صنایع پلیمر
پست الکترونیکی:s.bagheriaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۶


دکتر سعید پورمهدیان


گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
پست الکترونیکی: pourmahdaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۱دکتر اعظم جلالی آرانی


گروه آموزشی نانو و فناوری
پست الکترونیکی: ajalaliaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۳۵
دکتر عزیزه جوادی


گروه آموزشی صنایع پلیمر
پست الکترونیکی: ajavadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۱۰دکتر وحید حدادی اصل

گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
پست الکترونیکی: haddadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۳دکتر منوچهر خراسانی


گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
پست الکترونیکی: khorasani.maut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴
دکتر مهدی رفیع زاده


گروه آموزشی نانو و فناوری
پست الکترونیکی: mehdiaut.ac.ir
تلفن: ۰۵+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴دکتر علی اصغر سرابی داریانی


گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
پست الکترونیکی: sarabiaut.ac.ir
تلفن: ۲۷+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴دکتر فرهاد شریف


گروه آموزشی صنایع پلیمر
پست الکترونیکی: sharifaut.ac.ir
تلفن:۰۹+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴دکتر احمد عارف آذر


گروه آموزشی صنایع پلیمر
پست الکترونیکی: arefazaraut.ac.ir
تلفن:۳۰+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴دکتر سیدرضا غفاریان عنبران


گروه آموزشی نانو و فناوری
پست الکترونیکی: sr_ghaffarianaut.ac.ir
تلفن:۰۲+۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴دکتر علی اصغر کت باب


گروه آموزشی نانو و فناوری
دکتر سعیده گرجی کندی


گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگدکتر حمید گرمابی


گروه آموزشی نانو و فناوری
دکتر فاطمه گوهرپی


گروه آموزشی نانو و فناوری

دکتر سیدمحسن محسنی


گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
دکتر محمدرضا محمدزاده عطار


گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
دکتر ناصر محمدی


گروه آموزشی صنایع پلیمر
دکتر حسام مکی


گروه آموزشی صنایع پلیمر
دکتر حمید میرزاده


گروه آموزشی صنایع پلیمر
دکتر گیتی میرمحمدصادقی


گروه آموزشی نانو و فناوری
دکتر حسین یحیائی


گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگCAPTCHA
دفعات مشاهده: 7845 بار   |   دفعات چاپ: 438 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر