دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان دوره دکتری ۱۴۰۱ دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ


داوطلب عزیز

با سلام و احترام،
به اطلاع می‌رساند مصاحبه معرفی‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری ۱۴۰۱ و استعدادهای درخشان در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ به‌صورت حضوری در اتاق شورای دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ برگزار خواهد شد.لازم به ذکر است که کلیه داوطلبان می­‌بایست در روز مصاحبه اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه را به­‌همراه داشته باشند.

***اسامی و زمان مصاحبه به شرح ذیل می‌باشد:

 
۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شماره پرونده نام خانوادگی نام تاریخ ساعت
۶۳۱۷۳۷ احمدی ماهنوش ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۸:۳۰-۸:۴۰
۵۵۵۹۴۹ ارجمندفرد امیرحسین ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۸:۴۰-۸:۵۰
۵۹۱۵۳۶ امیرابادی زاده امیرحسین ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۸:۵۰-۹:۰۰
۵۳۲۶۳۴ امیرابادیزاده علی ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹:۰۰-۹:۱۰
۲۱۶۲۱ ایازی آروین ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹:۱۰-۹:۲۰
۶۷۴۲۰۱ بختیاری پانیذ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹:۲۰-۹:۳۰
۲۱۲۱۴ بذرپاش سینا ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹:۳۰-۹:۴۰
۶۴۶۰۵۹ عذیری محمداحسان ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹:۴۰-۹:۵۰
۲۱۴۴۸ توکلی دره مسعود ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹:۵۰-۱۰:۰۰
۶۲۹۱۲۵ جان جان الناز ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۰:۰۰-۱۰:۱۰
۵۹۸۵۲۴ جعفری مصطفی ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۰:۱۰-۱۰:۲۰
۵۳۸۷۰۸ جهانگیری حیدری فاطمه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۰:۲۰-۱۰:۳۰
استراحت
۵۷۰۸۴۷ جهانی مهران ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۰۰-۱۱:۱۰
۵۴۹۸۰۷ جوپاری نوید ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۱۰-۱۱:۲۰
۶۱۵۳۷۵ حاجت نیاپشتیری محمد ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۲۰-۱۱:۳۰
۶۴۹۷۲۲ حسینی شهریار ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۳۰-۱۱:۴۰
۶۵۹۴۳۰ حیدری امیرحسین ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۴۰-۱۱:۵۰
۶۵۲۶۰۱ خانقاهی بیتا ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۵۰-۱۲:۰۰
۵۷۰۰۹۳ خانی پور فاطمه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۲:۰۰-۱۲:۱۰
۵۴۸۶۴۶ خوشرومعینی ریحانه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۲:۱۰-۱۲:۲۰
۵۵۳۴۵۶ داودی سیدعارف ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۲:۲۰-۱۲:۳۰
نماز و ناهار
۵۲۱۹۷۶ ربیعی رودسری الهه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۳:۳۰-۱۳:۴۰
۵۵۷۵۹۱ رحمانی بهناز ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۳:۴۰-۱۳:۵۰
۲۱۶۷۴ رستمی روشن طاهره ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۳:۵۰-۱۴:۰۰
۵۵۳۴۰۸ رشیدی گاوپنامی ارمین ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴:۰۰-۱۴:۱۰
۲۱۴۷۵ روحانی یاسمین ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴:۱۰-۱۴:۲۰
۵۹۳۵۶۵ زندی الی پینک اسعد ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴:۲۰-۱۴:۳۰
۶۱۰۲۰۲ سپاهی ساره ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴:۳۰-۱۴:۴۰
۵۴۹۹۴۱ صالحی محمدصادق ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴:۴۰-۱۴:۵۰
۲۲۶۶۸ طاهرآبادی رسول ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴:۵۰-۱۵:۰۰
۲۲۷۹۵ کلجاهی نژاد پویا ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۵:۰۰-۱۵:۱۰
         
۱۴۰۱/۰۳/۱۷
شماره پرونده نام خانوادگی نام تاریخ ساعت
۵۲۶۴۸۸ صباغی سیدحمیدرضا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۸:۳۰-۸:۴۰
۲۲۰۳۵ کاظمی روزیتا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۸:۴۰-۸:۵۰
۵۸۴۷۹۴ صولتی مهسا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۸:۵۰-۹:۰۰
۲۱۲۱۶ صیادیان محمد ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹:۰۰-۹:۱۰
۲۱۵۴۳ طاوسی سحر ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹:۱۰-۹:۲۰
۵۱۸۶۷۰ عباسی شاهدهی ایمان ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹:۲۰-۹:۳۰
۶۸۵۴۹۵ عبدالهی اسفهلانی حسین ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹:۳۰-۹:۴۰
۶۴۴۲۱۲ پارسائی پروین ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹:۴۰-۹:۵۰
۵۶۴۹۷۲ عطاری کیا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹:۵۰-۱۰:۰۰
۲۱۳۵۹ علیزاده مهران ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۰:۰۰-۱۰:۱۰
۵۷۹۵۶۳ غلامی روح اله ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۰:۱۰-۱۰:۲۰
۷۰۲۰۱۱ فرهمندنیا محمد ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۰:۲۰-۱۰:۳۰
استراحت
۵۸۶۸۳۸ قارونی فتاح سعیده ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۱:۰۰-۱۱:۱۰
۲۱۷۱۴ قرشی مهان ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۱:۱۰-۱۱:۲۰
۵۲۶۰۲۶ کرمی رضا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۱:۲۰-۱۱:۳۰
۵۳۳۹۸۵ کهوند فاطمه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۱:۳۰-۱۱:۴۰
۵۵۶۷۹۲ محامی رضوانه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۱:۴۰-۱۱:۵۰
۵۴۷۳۰۸ محتشم مجد محمدرضا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۱:۵۰-۱۲:۰۰
۵۴۸۶۵۸ محجوب هدی ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۲:۰۰-۱۲:۱۰
۵۹۱۶۸۷ محمدی سیدعلی ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۲:۱۰-۱۲:۲۰
۵۳۵۸۸۶ مختاری اقدمی رها ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۲:۲۰-۱۲:۳۰
نماز و ناهار
۵۷۹۸۳۱ مدیرروستا محمد ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۳:۳۰-۱۳:۴۰
۵۲۰۰۸۵ مرادی لیلی ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۳:۴۰-۱۳:۵۰
۲۱۴۱۷ مطهری شهریار ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۳:۵۰-۱۴:۰۰
۵۲۹۸۵۵ مهدی زاده بالان محمدرضا ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴:۰۰-۱۴:۱۰
۵۲۵۷۱۷ میرحسینی ابوالفضل ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴:۱۰-۱۴:۲۰
۶۱۹۱۴۷ نجفی امیرحسین ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴:۲۰-۱۴:۳۰
۵۱۶۷۹۷ نظری فرهاد ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴:۳۰-۱۴:۴۰
۵۴۹۹۶۶ هاشمی سیده پگاه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴:۴۰-۱۴:۵۰
۲۲۴۶۴ برومندنژاد حسین ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴:۵۰-۱۵:۰۰CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1158 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر