فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
رقیه قنبری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
2
مهدی نورعلی وند
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
3
احسان وهابی اقابابایی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1400
4
اذین مردانی کرانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1400
5
اسرا نومیری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
6
درسا دیده روشن
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
7
زهرا خیرابادی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
8
زهرا عاصم آبادی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1400
9
زهرا مصطفی لو
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
10
سیده سحر سادات رسول
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
11
شهرزاد نجفی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1400
12
عسل السادات میرمحمدعلی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
13
علی عباسی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
14
فاطمه علی مددی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1400
15
فرزین شفاعت طلب
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1400
16
کوثر عرب
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
17
کیمیا کاظمی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
18
مجتبی صالح ابادی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
19
محدثه امینی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
20
محدثه شهبازی ثمرین
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
21
محمدامین مکارمی ماسوله
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
22
محمدرضا قلیزاده
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
23
مهتاب بیطرفان
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1400
24
میترا حسینقلی زاده
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1400
25
نادیا محمودزاده حسن ابادی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1400
اولین
قبلی
1
...