فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
الیاس شریف بخش
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
2
سینا بذرپاش
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1399
3
طاهره رستمی روشن
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
4
محسن پیکری
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1399
5
مسعود توکلی دره
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1399
6
هدی اویارحسینی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
7
یگانه مدیرروستا
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1399
8
اتیه غلامی کلیشمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
9
ارزو حاجی رمضانی چالشتری
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
10
امیر اذری
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
11
امیرحسین دهقانی سانیج
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
12
امیرحسین صمیمی ممان
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
13
بابک یادگاری قهدریجانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
14
پانته ا عظیمی زواره ئی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
15
پوریا نایب پاشایی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
16
حسین اکبری نسب
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
17
حسین عبدالهی اسفهلانی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
18
درسا طالقان غفاری
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
19
رضا اسماعیل گل
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
20
رضا شربتی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
21
رضا قمصری زاده نیاسری
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
22
زهرا روشن
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
23
زینب الجبوری
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
24
سارا محبی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
25
ساناز آقامحمدی کلخوران
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...