فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
101
علیرضا میرخانی دلیگانی
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
102
علیرضا ناظری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
103
عمادالدین درانی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
104
فاطمه افشارمنش
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
105
فاطمه بابائی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
106
فاطمه حاج صادقی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
107
فاطمه دباغیان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
108
فاطمه سادات ذبیحی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
109
فاطمه ضیائی ندامانی
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
110
فاطمه مروجی راد
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
111
فاطمه مهدی شاحمزه
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
112
فاطمه مهربانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
113
فاطمه میرزازاده
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1402
114
کسرا فرقانی جوزدانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
115
کیان غلامعلی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
116
کیانا تدین فر
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
117
مائده کاظمی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
118
مبینا شکراله زاده مقدم
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
119
مبینا منطقی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
120
مبینا واحدی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
121
متین صفرزاده
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
122
مجتبی اتشی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
123
محسن رنجبری
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
124
محمد افضلی
مهندسی پلیمر- پوشش های حفاظتی
کارشناسی ارشد
1402
125
محمد امین مکارمی ماسوله
مهندسی پلیمر
دکتری
1402