فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
ایدین درودی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
27
ایسا حلوائی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
28
ایناز صمدی تیل
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
29
بردیا ایراجیان
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
30
بهشاد ولی بک
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
31
بهنام خدایار
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
32
پارسا اقتداردوست
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
33
پارسا خلیلی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
34
پرگل سقازاده
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
35
پرهام رحمانی محمداقافرد
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
36
پریا خدابنده لو
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1401
37
پریسا علیا
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401
38
پژمان قربانی فرد
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1401
39
ترنم حیدری
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
40
ثنا ولی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
41
حانیه کرباسیان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
42
حسن رضا حسینی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
43
حسنا مرادی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
44
حسین جمالی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
45
حسین عبدالهی اسفهلانی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
46
حمیدرضا کوهپائی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
47
دانیال چگینی نژاد
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
48
رضا میراحمدی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
49
رضوانه محامی
مهندسی پلیمر-پلیمر
دکتری
1401
50
رضوانه محامی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401