فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
ایناز صمدی تیل
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
27
بردیا ایراجیان
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
28
بهشاد ولی بک
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
29
بهنام خدایار
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
30
پارسا اقتداردوست
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
31
پارسا خلیلی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
32
پرگل سقازاده
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
33
پریا خدابنده لو
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1401
34
پریسا علیا
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401
35
ثنا ولی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
36
حانیه کرباسیان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
37
حسن رضا حسینی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
38
حسنا مرادی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
39
حسین جمالی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
40
حمیدرضا کوهپائی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
41
دانیال چگینی نژاد
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
42
رضا میراحمدی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
43
رضوانه محامی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
44
رقیه قنبری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
45
ریحانه ابراهیمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
46
ریحانه خوشرومعینی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
47
ریحانه سخائی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
48
زهرا اقبال
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401
49
زهرا بهره
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
50
زهرا عزیزاللهی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401