فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
451
محدثه حسینجانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
452
محسن پیکری
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1399
453
محمد بابایی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
454
محمد فیاضی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
455
محمدامین امیرخانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
456
محمدامین منافی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
457
محمدحسام عالمی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1399
458
محمدحسین نجفی وثوق
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
459
محمدرضا پوربابا
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
460
محمدرضا نژادعباسی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
461
محمدرضا نصیرزاده
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
462
محمدسجاد شیبانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
463
محمدمهدی مرادی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
464
محمدمهدی ملکوتی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
465
محمدهادی شفیعی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
466
محیا عاروان
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
467
مرضیه اقائی چمن زمین
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1399
468
مروارید کیامرزی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
469
مریم اجلالی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
470
مریم بزمی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
471
مریم حسین پورشاطری
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1399
472
مریم رجبی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
473
مریم سالاری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
474
مریم گل محمدی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
475
مژده اشکانی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399