فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
451
نگار رشیدی ممقانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
452
نیلوفر علیائی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
453
نیلین مجد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
454
نیما حاجی شفیعها
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
455
نیما حقانی نسیمی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
456
هدیه کاظمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
457
هلیا گیوه چیان
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
458
یاسمین روحانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
459
ابوالفضل ذاکری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
460
اتنا شیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
461
اذین نوبخت قمشه
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
462
اریا طرقی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
463
اسما حسنی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
464
امیراقبال دوست محمدی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
465
امیرحسین بیات
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
466
امیررضا رحمتی نوقابی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
467
امیرمحمد کنعانی درویش بقال
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
468
بردیا افسرده
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
469
پدرام یوسفی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
470
پرستو زکانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
471
پرستو کاوندی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
472
تینا حمیدی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
473
حسن اشکانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
474
حسین حبیب زادگان
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
475
حسین شریفی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398