فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
رقیه قنبری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
52
ریحانه ابراهیمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
53
ریحانه خوشرومعینی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
54
ریحانه سخائی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
55
زهرا اقبال
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401
56
زهرا بهره
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
57
زهرا عزیزاللهی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401
58
زهرا کیانپور
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
59
زهرا محمدیان اهرابی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
60
زهره ربانی خواه
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
61
ساجده مظفرپورسیاهکوهی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401
62
سارا برزگری بنادکوکی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
63
سارا مولائی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
64
سپیده قدیمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
65
ستایش افشاری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
66
ستایش داورزنی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
67
سجاد جلمبادانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
68
سروش تراز
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
69
سعید توکلی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
70
سکینه صمدزاده
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
71
سمانه جعفری
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1401
72
سیدپارسا رسولی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
73
سیدشهاب رضوی دینانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
74
سیدعارف داودی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
75
سیدعلی رسولی راد
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401