فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
ریحانه شریف
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
52
زهرا بستام
مهندسی پلیمر- پوشش های حفاظتی
کارشناسی ارشد
1402
53
زهرا حبیب اللهی نجف ابادی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
54
زهرا روشنی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
55
زهرا شریفی پورشربیانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
56
زهرا شهبازی بالابیگلو
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1402
57
زهرا طاهری رستمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
58
زهرا علی اصغرزاده
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
59
زهرا نیک عیش جوزم
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
60
زهرا یزدی نژاد
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
61
زهراسادات موسوی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
62
زیبا حسن ابادی فارلقی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1402
63
زینب اسدی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
64
زینب خانی
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
65
سارا امامی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
66
سارا جواداصفهانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
67
سارا جهانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
68
سارا غریبی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
69
سپهر انتظام
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
70
سجاد جلالی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
71
سروش مرادی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
72
سعید صابونی
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
73
سماسادات حسینی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
74
سونیا روزبهانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
75
سهیل ظهوری
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402