فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
زهرا کیانپور
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
52
زهرا محمدیان اهرابی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
53
زهره ربانی خواه
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
54
ساجده مظفرپورسیاهکوهی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401
55
سارا مولائی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
56
سپیده قدیمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
57
ستایش افشاری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
58
ستایش داورزنی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
59
سجاد جلمبادانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
60
سروش تراز
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
61
سعید توکلی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
62
سکینه صمدزاده
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
63
سیدپارسا رسولی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
64
سیدشهاب رضوی دینانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
65
سیدعارف داودی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
66
سیدعلی رسولی راد
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
67
سیدعلی نقیبی اونجی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
68
شایان عامریان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
69
شرمینه چهل امیرانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
70
شقایق عسکری
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
71
شیدا مرادی
مهندسی پلیمر- پوشش های حفاظتی
کارشناسی ارشد
1401
72
طاهره رستمی روشن
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
73
علی اصغرپورهوشیار
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
74
علی امیرابادیزاده
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
75
علی چاروسائی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1401