فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
501
علی وحیدی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
502
علی یوسف زاده خامنه
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
503
علیرضا ارمان مهر
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
504
علیرضا صمدی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
505
علیرضا نظرنژاد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
506
فاطمه افشارمنش
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
507
فاطمه حاج صادقی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
508
فاطمه طاهری رستمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
509
فاطمه علیمرادی سرکندی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
510
فاطمه محمدزاده
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
511
فاطمه مهدی شاحمزه
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
512
فاطمه میرزازاده جمال اباد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
513
مجید سالاری راد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
514
محدثه اکبرزاده دافچاهی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
515
محدثه انصاری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
516
محمد افضلی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
517
محمدامین مقصودی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
518
محمدجواد مکبر
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
519
محمدحسین لاجوردی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
520
محمدرضا رمضان پوررودبنه
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
521
محمدمهدی مرادزاده
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
522
مرتضی شیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
523
مرجان تربیت سرابی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
524
مرضیه غلام
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
525
مریم سیفان
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398