فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
501
هدیه کاظمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
502
هلیا گیوه چیان
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
503
یاسمین روحانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
504
یگانه مدیرروستا
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1399
505
ابوالفضل ذاکری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
506
اتنا شیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
507
اذین نوبخت قمشه
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
508
ارزو حاجی رمضانی چالشتری
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
509
اریا طرقی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
510
اسما حسنی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
511
امیر اذری
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
512
امیراقبال دوست محمدی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
513
امیرحسین بیات
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
514
امیرحسین دهقانی سانیج
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
515
امیرحسین صمیمی ممان
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1398
516
امیررضا رحمتی نوقابی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
517
امیرمحمد کنعانی درویش بقال
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
518
بابک یادگاری قهدریجانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1398
519
بردیا افسرده
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
520
بهنام مردانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398
521
پانته ا عظیمی زواره ئی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1398
522
پدرام یوسفی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
523
پرستو زکانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
524
پرستو کاوندی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
525
پوریا نایب پاشایی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1398