فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
551
امیرحسین طالبی زاده سردری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
552
امیرعباس سراجی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
553
امیرمهدی رکابدار
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
554
پویا کریمی مسجد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
555
حانیه اکبرپور
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
556
حسین مرادی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
557
رضا رضایی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
558
زهرا عظیمیان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1397
559
سجاد تجلی زاده خوب
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
560
سروش علی دوست سلیمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
561
سیدامیرعلی مصطفوی موسوی
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1397
562
سیدمحسن اکبری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
563
سیدمحمدمهدی حسینی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
564
شایان سعادت
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
565
شقایق اکبری سریزدی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
566
صدرا دهقانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
567
طناز اسفندیار
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
568
عطیه جانملکی ده چانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
569
علی رستم خانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
570
علی مهبد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
571
علیرضا بحیرائی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
572
علیرضا حمیدی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
573
علیرضا زینل
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
574
غزاله سادات نیکوئی نهالی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
575
فاطمه فرح پور
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397