فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
551
صادق محمدخانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
552
عرشیا غلامی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
553
علی وحیدی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
554
علی یوسف زاده خامنه
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
555
علیرضا ارمان مهر
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
556
علیرضا صمدی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
557
علیرضا نظرنژاد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
558
فاطمه طاهری رستمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
559
مجید سالاری راد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
560
محدثه اکبرزاده دافچاهی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
561
محمدامین مقصودی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
562
محمدجواد مکبر
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
563
محمدحسین لاجوردی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
564
محمدمهدی مرادزاده
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
565
مرتضی شیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
566
مریم سیفان
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
567
مریم فهیمی کبیر
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
568
مریم کلواری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
569
مهدی مرادی کر
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
570
مهدیه فتح اله زاده رمضانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
571
مهراد زکی زاده طبری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
572
نازنین رحمتی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
573
نفیسه السادات تدینی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
574
نیکو قنبری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
575
یاسمین منصوری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398