فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
576
فاطمه کریمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
577
فرزاد زاهدی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
578
کوثر صیادی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1397
579
کیارش صفاری
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
580
مبینا اصغرپورچهارمحالی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
581
متین کروبی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
582
محمد حیدرنژادمقدم
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
583
محمدحسین احمدی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
584
محمدمهدی ربانی منش
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
585
مرتضی خوش بین
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
586
مرضیه فتح زاده سیس
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
587
مینا درگاهی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
588
نازنین صدقی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
589
نشاط نیرمی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
590
نگین بیاتی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
591
نگین بیرامی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
592
هادی رستمی پورشندی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
593
هانیه سادات سیدعبداله ئی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1397
594
احسان عوضوردی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
595
ترنم حیدری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1396
596
جابر نصرالله گاوگانی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
597
حسین آرامش
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
598
حسین سعیدی
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1396
599
زهرا یعقوبی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
600
سارا خان محمدی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396