فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
576
علیرضا نظرنژاد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
577
فاطمه طاهری رستمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
578
فاطمه محمدزاده
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
579
مجید سالاری راد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
580
محدثه اکبرزاده دافچاهی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
581
محمدامین مقصودی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
582
محمدجواد مکبر
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
583
محمدحسین لاجوردی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
584
محمدمهدی مرادزاده
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
585
مرتضی شیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
586
مریم سیفان
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
587
مریم فهیمی کبیر
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
588
مریم کلواری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
589
مهدی مرادی کر
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
590
مهدیه فتح اله زاده رمضانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
591
مهراد زکی زاده طبری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1398
592
نازنین رحمتی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
593
نفیسه السادات تدینی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1398
594
نیکو قنبری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
595
یاسمین منصوری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1398
596
آرزو دشتی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
597
امیرعباس سراجی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
598
جلال فقیهی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1397
599
سروش علی دوست سلیمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1397
600
سیدامیرعلی مصطفوی موسوی
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1397