فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
599
مرضیه شریفی تشنیزی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1394
600
حدیث کولی وند سالوکی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
دکتری
1393
601
فاطمه رحمتیان
صنایع پلیمر
کارشناسی
1380