فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
599
زهرا یعقوبی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
600
سارا خان محمدی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
601
سمانه اخلاق پسند
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
602
علی بقایی
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1396
603
فاطمه پولادزاده
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
604
فاطمه عبدالعالی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1396
605
فرید ملکی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
606
معصومه پارسامنش
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1396
607
مهسا مهرانوری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
608
نیوشا محمدی برنا
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1396
609
ویدا منتظری داودی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1396
610
رویا محمدی پور ندوشن
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1395
611
شیما قنبری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1395
612
علی اکبر معصوم بیکی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1395
613
علی حسن نصیری
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1395
614
یوسف قوجالو
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1395
615
ازیتا نوشیروانی شریف اباد
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دکتری
1394
616
علی حسین پور
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1394
617
مهدی ایمانی تکلو
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1380