فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
76
سیدبهنیا بنی طباجشوقانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
77
سیدحسین موسوی گورابی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
78
سیدسپهر موسویون
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
79
سیدمحمدامین حسینی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
80
سیدمحمدمتین موسوی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
81
سیدمحمدمهدی حسینی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
82
سینا شیرین
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
83
شایان حیدری رامشه
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
84
عاطفه اسکندریان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
85
عاطفه وثوقی ماسوله
مهندسی پلیمر- پوشش های حفاظتی
کارشناسی ارشد
1402
86
عرفان احمدی
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
87
عسل کبودی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
88
عسل یوسفی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
89
عطیه جانملکی ده چانی
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
90
علی بوری پور
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
91
علی خانمحمدی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
92
علی رئیسی یکتا
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
93
علی رجبی طایفه
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
94
علی محمد امیربستاقی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
95
علی محمد سوزنی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
96
علی معتمد
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
97
علیرضا احمدی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
98
علیرضا زینل
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1402
99
علیرضا فری پور
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
100
علیرضا قاسمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402