دانشکده مهندسی پلیمر- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌هاآقای دکتر مرتضی ابراهیمی
ریاست دانشکده

پست الکترونیکی: Ebrahimiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۰ 

 
 


آقای دکتر جواد مختاری
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین‌الملل دانشکده

پست الکترونیکی: mokhtarijaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۳۸ 

 آقای دکتر مهدی توحیدیان
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده

پست الکترونیکی:
mahdi.tohidianaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۸۱
 
 

 
 

خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
مسئول امور پشتیبانی دانشکده 

پست الکترونیکی: 
yektaaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۴۳


 

آقای دکتر ناصر محمدی
مدیر گروه صنایع پلیمر

پست الکترونیکی: mohamadiaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۰۶

 

آقای دکتر منوچهر خراسانی 
مدیر گروه صنایع رنگ

پست الکترونیکی: khorasani.maut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۸۵


 
خانم دکتر شاداب باقری خولنجانی
مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون 


پست الکترونیکی: 
s.bagheriaut.ac.ir
تلفن: +۹۸ (۲۱) ۶۴۵۴۲۴۲۶  
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.1428.1876.fa
برگشت به اصل مطلب